Všeobecné obchodní podmínky

Rozhodli jste se se mnou učit angličtinu?

Než si se mnou výuku domluvíte, určitě Vás bude zajímat, k čemu jste se zavázali, a jaké jsou Vaše i mé povinnosti. Uhrazením faktury souhlasíte s mými obchodními podmínkami.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ:

Mgr. Lenka Ptáčková
IČO: 17164320
Sídlo: Oskava 17, 788 01 Oskava

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je Městský úřad Šumperk
Nejsem plátce DPH.

E-mail: lenka@anglictinaprocestovani.cz

Telefon: +420 739 443 238

Na uvedeném e-mailu jsem Vám k dispozici pro běžnou komunikaci.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby lektora, kterým je Lenka Ptáčková, uzavřených s klientem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího https://anglictinaprocestovani.cz nebo prostřednictvím e-mailu mezi lektorem a klientem.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti klientů a lektora, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách lektora a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách https://anglictinaprocestovani.cz

1.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění.

2 Objednávka

2.1 Online výuka bude poskytnuta v termínu, na které se lektor a klient vzájemně dohodnou. Nedohodneme-li se na termínu, má lektor i klient právo od smlouvy odstoupit.

2.2 Označení služby či produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. Nejsem plátce DPH.

2.3 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o klientovi, objednávané službě, ceně a způsobu platby. Platby jsou přijímány pouze bankovním převodem.

2.4 Smluvní vztah mezi lektorem a klientem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky lekcí angličtiny je dodání fakturačních údajů (adresa klienta a počet smluvených lekcí) lektorovi.

2.5 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a klient má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou lektorem považovány za správné.

2.6 Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.7 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu lektora po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.8 Lektor je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si klient objednal a klient se zavazuje službu převzít a zaplatit lektorovi kupní cenu.

3 Cena a daňový doklad

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní lektora. Cena za lekce angličtiny se může lišit podle počtu zakoupených lekcí v balíčku. Cena je vždy uvedena i na faktuře, včetně počtu zakoupených lekcí, případně produktů.

3.2 Faktura: Lektor vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy klientovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Nejsem plátcem DPH.

4 Způsob a forma platby

4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem v CZK na účet Lenky Ptáčkové 2902223624/2010.

4.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná. Lekce budou uhrazeny vždy před začátkem spolupráce.

4.3 Kupní cena je splatná do data vystavení faktury, nejpozději do 14 dní od vystavení faktury. Závazek klienta uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5 Rušení a přesouvání lekcí

5.1 Pokud potřebuje klient lekci zrušit nebo přesunout na jiný termín, je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či WhatsAppu. Pokud tak klient neučiní, cena za odpadlou lekci je účtována v plné výši tak, jako by proběhla.

Děkuji za respektování tohoto pravidla.

5.2 Termín lekce, který byl mezi lektorem a klientem závazně smluven, je možné přesunout pouze 1x, pokud tak bude učiněno v řádném termínu.

5.3 Nahrazovanou lekci již po smluvení není možné nahradit ani přesunout. Pokud klient náhradní lekci zruší (a to před nebo po smluveném termínu), lekce bude účtována v plné výši tak, jako by proběhla.

5.4 V případě, že se klient z lekce omluví v řádně stanoveném termínu, má dvě možnosti, jak si lekci nahradit:

5.4.1 V případě jiných volných termínů ze strany lektora je možno lekci nahradit v jiném termínu v následujících 3 pracovních dní od zrušené lekce.

5.4.2 Druhou možností je tzv. e-lesson, kdy budou klientovi zaslány materiály k samostudiu, včetně zadaných úkolů, které následně lektorka opraví, okomentuje a pomocí distanční výuky bude lekce považována za odučenou.

Tuto možnost klientům nabízím z toho důvodu, aby se mohli angličtině věnovat i v tom případě, že se na lekci nemohou dostavit. I pouze samostatná příprava je efektivnější než vynechání celé lekce.

5.5 Pokud se klient bez předchozího informování lektora (přes WhatsApp či e-mail) nedostaví na výuku do 10 minut od smluveného začátku lekce angličtiny, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

5.6 V případě nemoci či dovolené je možnost individuální domluvy – přerušení výuky, náhradní termín apod. To platí pouze za předpokladu, že se tak nebude dít opakovaně. V opačném případě, pokud nebude lekce řádně odučena či nahrazena, je bohužel plná odpovědnost na klientovi a lekce se počítá tak, jako by proběhla. Pokud bude docházet ke stornu lekcí opakovaně, může to být pro lektora podnět k ukončení spolupráce.

5.7 Zakoupené lekce jsou nevratné a platí po dobu následujících 3 měsíců. Balíček 4 lekcí je nutné vyčerpat do 6 týdnů, balíček 10 lekcí do 12 týdnů od domluveného začátku lekcí, jinak lekce propadají.

5.8 Zrušení lekce ze strany lektora

5.8.1 Dojde-li ke zrušení lekce z mé strany více než 24 hodin před domluvenou lekcí, jako náhradu nabídnu klientovi e-lesson, kterou může, ale nemusí přijmout.

5.8.2 Dojde-li ke zrušení lekce z mé strany méně než 24 hodin před domluvenou lekcí, jako náhradu nabídnu klientovi lekci zdarma.

 

6 Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany klienta. Je-li klient spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodne-li se klient pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:
Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být lektorovi odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Klient tak může učinit kontaktováním lektora na adrese lenka@anglictinaprocestovani.cz spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany lektora. Lektor je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti

kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.1. VOP)

Dále může lektor od kupní smlouvy odstoupit i z osobních důvodů, a to na základě nefungující spolupráce. Může to být například situace, když lektor zjistí, že pro klienta není vhodným lektorem a že spolupráce nefunguje. V tom případě bude zbývající část lekcí klientovi okamžitě proplacena zpět.

7 Účinnost

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10. 2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://anglictinaprocestovani.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Lektor si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

7.2. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

8 Ochrana osobních údajů

8.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

9.2 Kupující i prodávající berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

10 Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.